İçeriğe geç

Sosyal Bilimler

SOSYAL BİLİMLER ZÜMRE HEDEFLERİ

Hedeflerimiz

Hedefimiz, öğrencilerimizi akademik – sosyal yönden hayata hazırlamak; bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak kendilerini sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde ifade eden bireyler olarak yetiştirmektir.

Zümremizin Hedefleri Arasında Öğrencilerimizin;

Bireylerin ve toplumların tarihini, eylemlerini nedenleri ve sonuçları ile birlikte değerlendirme kapasitelerini geliştirme

Bireylerin ve toplumların yapılarını yaşadıkları sosyal, ekonomik ve fiziki çevreyi de göz önünde bulundurarak değerlendirme kabiliyetlerini geliştirme

Farklı kültürler, inançlar ve düşünceler konusunda bilinçlenmelerini destekleme

İhtiyaç duydukları bilgiye ulaşma yollarını ve araştırma tekniklerini kullanarak sistematik ve eleştirel bir biçimde öğrenmeye teşvik etme

Demokrasi kültürü ile kişi hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmeleri destekleme yer almaktadır.

Öğretim Programı ve Dersler

Hazırlık Grupları

9. Sınıflar

Tarih
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10. Sınıflar

Tarih
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11.Sınıflar

Inkılap tarihi ve Atatürkçülük
20.yy’da Türkiye (IBDP Programı Dersi-SL)
Ekonomi (IBDP Programı Dersi – HL ve SL)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12. sınıflar

20.yy’da Türkiye (IBDP Programı Dersi – SL)
Ekonomi (IBDP Programı Dersi – HL ve SL)
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih
Tarih dersleri, tarih biliminin yöntemleri üzerinde dururken sosyal bilimlerde özellikle tarihle ilişkili kavramlar ve terimlerin doğru algılanmasını amaçlar. Tarihsel süreçler kanıta dayalı öğretim, beceriye dayalı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim yöntemleri ile kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorun analizi ve karar verme becerilerini kazandırmayı amaçlayarak işlemektedir.

Coğrafya
Coğrafya dersi, yaratıcı ve eleştirisel düşünme, problem çözme, karar verme, araştırma, gibi genel becerilerin yanında, harita becerileri, atlas kullanma becerisi, sorgulama, zamanı algılama, kanıt kullanma, değişim ve sürekliliği algılama gibi coğrafi becerileri geliştirmeyi ve konudaki önemli yaklaşımları kavratmayı amaçlamaya yönelik olarak işlenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğrenciye, Türk milli eğitim politikası doğrultusunda genel amaçlara ve ilkelerine ve Atatürk’ün laiklik ilkesine uygun, din, islam dini ve ahlak bilgisi ile ilgili yeterli temel bilgi kazandırmak; böylece Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin, insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini sağlamak, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmek amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

Felsefe
Felsefe Dersi, Belli bir problemin değişik felsefe alanlarında (bilgi, bilim, varlık, etik, estetik, siyaset ve din gibi) ele alınış biçimleri göz önünde bulundurulmuştur. Böylece, öğrenciye felsefi düşünme tarzının kazandırılması amaçlanmıştır. Felsefenin yeri ve öneminin yanısıra felsefenin; din, sanat ve kültür gibi diğer etkinlik alanlarıyla benzeyen veya ayrılan özelliklerinin verilmesi sağlanmıştır. Bir yandan bilgi, bilim, bilimsel bilgi, bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, çeşitli bilimler hakkında genel ve sistemli bilgiler verirken, öte yandan insanın varlığının ve onun ifadesi olan kültürün yalnızca bilim ve bilimsel bilgi üzerinde oluşmadığı, insanın aynı zamanda pratik, ahlaki, politik, estetik ve dinsel bir varlık olduğunu belirtmek, bu alanlara ilişkin felsefi tutum ve yaklaşımları tanıtmak, böylece, gerek insan, gerekse kültür hakkında daha geniş, daha zengin bir anlayışın oluşturulmasına çalışılmıştır.

IB TSS Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji kapsamlı):
IBDP Grıp 3 derslerinden olan 20.yy’da Türkiye dersi, bireyleri okuyan, düşünen, yorumlayan, sorgulayan; analiz, sentez yöntemlerini kullanabilen kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji disiplinlerinin disiplinlerarası bir sentezi ile 19. Yüzyıl ve 20 yy’da Dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren ve etkileyen kavram ve olayları derinlemesine işler. Bu doğrultuda öğrenciler, görsel malzemeyi kullanarak ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları entelektüel bakış açısıyla inceleyerek neden-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olur.

Ekonomi

IBDP Programı Grup 3 derslerinden olan Ekonomi dersinde öğrencilerin mikro ve makro boyutta temel ekonomi terimlerini kavramalarını ve öğrencilerin ekonomik gelişim ile ilgili olguları açıklayabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Dersin kapsamında Ekonomi’ye Giriş, Mikroekonomi (Özel Şirketler ve Kamu Kurumları), Makroekonomi (Arz/Talep İlişkisi), Uluslararası Ekonomi (Globalleşme, Dünya Ticaret Örgütü, Ödemeler Dengesi), Gelişim, Gelişime Engel Olan Bariyerler gibi konular yer almaktadır.