İçeriğe geç

Türkçe

Türk Dili ve Edebiyatı zümresinde her seviyede Dil Anlatım/Yazılı Anlatım ve Türk Edebiyatı/Metin İnceleme derslerinin yürütülmesi şeklinde müfredatlar oluşturulmakta ve tamamlanmaktadır. MEB müfredatının yanında IGCSE ve IBDP programları da gerek Dil Anlatım gerekse Türk Edebiyatı konularına dâhil olmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak Türk Edebiyatı alanındaki genel kavram ve ilkelerin kavranmasını ilke edinerek derste okunan kitaplar vasıtasıyla öğrencilerin ileriki yaşamlarında da okuma zevklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Derslerde yapılan çalışmalar, öğrencilere okunan metinleri kavrama, metinler üzerinde düşünme, bunları sözlü ve yazılı olarak yorumlayabilme ve anlatabilme becerisi kazandırmayı hedefler. Dil ve Anlatım alanında ise dil ve ifade yeteneklerinin kavranması ile öğrencilerin, Türkçeyi doğru kullanıp yazma ve konuşma alanında kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Ders (Seviye ) Bilgileri

Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı zümresi bünyesinde, ulusal programlar çerçevesinde 9., 10., 11. ve 12. Sınıflarda Türk Edebiyatı, Dil Anlatım, hazırlık sınıflarında  Yazılı Anlatım ve Metin İnceleme  olmak üzere dört  ayrı ders programı uygulanmaktadır. Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım dersleri ise 9. ve 10. Sınıflarda IGCSE, 11. ve 12. Sınıflarda ise IB Diploma Programı ile birlikte eş güdümlü bir şekilde yürütülmektedir.

Yazılı Anlatım ve Metin İnceleme dersleri ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazılı ve sözlü ifade yeteneği ile metin inceleme becerilerini geliştirip onları IGCSE ve IB diploma programlarına ve bunlarla paralel yürütülen Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerine hazırlamak amaçlanmaktadır.

Türk Edebiyatı dersinde öğrencilerin edebiyat konusunda kültürel donanıma sahip,  edebi boyutta kendi görüşlerini oluşturabilen bireyler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere edebi eserleri çözümleme ve yorumlama teknikleri tanıtılarak öğrencilerin eserleri daha yetkin bir şekilde analiz edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca Dünya edebiyatından eserler okutularak öğrencilerin değişik kültürleri tanımaları ve farklı eserler arasında ilişki kurabilmeleri, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakma yeteneği geliştirilmektedir.

Dil ve Anlatım programında ise konuşma ve yazı dilinde ana dil bilinci gelişmiş, Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerine hâkim, her anlatım türünde yazma becerisine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrencilere kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisi kurabilme ve dil bilgisi kuralları; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak öncelikli hedefimiz olmaktadır.

Hazırlık sınıflarında yürütülen Yazılı Anlatım ve Metin İnceleme derslerinde öğrencilerimiz Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım ders programlarına hazırlamak için Türk ve dünya edebiyatının değişik türdeki eserleri okunup incelenerek öğrencilerin Türkçe söz dağarcığının zenginleşmesi sağlanarak eleştirel okuma yöntemine hâkim bir seviyeye getirilmektedir.

9. ve 10. Sınıflarda IGCSE programı ile paralel yürütülen Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım dersleri ile öğrencilerin tartışmacı, betimleyici, açıklayıcı ve öyküleyici anlatım tekniklerine hakim olarak bu tekniklerle metinler oluşturma, özet yazma ve sözlü anlatım becerisi kazandırmak için Türk ve Dünya edebiyatından değişik türde eserler okutulmaktadır.

11. ve 12. Sınıflarda IB diploma programı ile paralel yürütülen Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım dersleri öğrenciye verilen metinleri sözlü ve yazılı analiz edebilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kazanımlar

  • Atatürk İnkılâp ve İlkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetişir.
  • Öğrenciler edebiyat konusunda kendi görüşlerini oluşturur, çağdaş Türk edebiyatını tanır, edebi eserleri çözümleme ve yorumlama yöntemlerini tanıyarak değişik yapıtlar arasındaki ilişkileri görürler.
  • Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencilerin metin inceleme, yorum ve analiz yapma, dil ve ifade becerileri Türk ve dünya edebiyatından seçilen eserler yoluyla gelişir.
  • Seçkin eserler yoluyla edebi ve sanatsal zevke ulaşır
  • Yazılı ve sözlü ifade gücü gelişir.
  • Uluslararası programlar çerçevesinde 9. ve 10. Sınıflarda IGCSE (Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı) programında dört anlatım biçimine  (Açıklayıcı, Betimleyici, Tartışmacı, Öyküleyici) hâkim olan öğrenciler, bu anlatım biçimini kullanarak metinler oluştururlar.  Bunun yanı sıra iki farklı metni içerik açısından ortak noktalarını tespit edip bir gözetleyici bir çalışma ortaya koyarlar

Uluslararası programlar çerçevesinde 11. ve 12. Sınıflarda Uluslararası Bakalorya Diploma Programında okudukları ve inceledikleri eserlerle ilgili akademik makale yazarlar, yine bu dönemde belirledikleri bir konuda sözel ifadeleri gelişir. Öğrenciler okutulan eserleri inceleyerek bireysel sözlü yorum yapabilir ve hiç görmedikleri bir metni analiz edebilirler. Bu program bitiminde öğrenci isterse ilgilendiği bir konuda ayrıntılı, uzun bir çalışma yaparak 4000 kelimelik bir tez oluşturabilir.